komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Szülinapi játék

”5. születésnapi játék”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

5. születésnapi játék” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a komaromonline.sk portál.

  1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

2.1 A Játékban kizárólag 15. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt “Facebookon”  található „komaromonline.sk” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető ” 5. születésnapi játék” elnevezésű poszthoz (”Poszt”) hozzászólást tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, és játszik a Posztból elérhető játékkal, továbbá elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy komment beírására jogosult.

2.3 Azok a kommentek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan törlésre kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Szervező kizárólag azokat a kommenteket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával írnak be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A komment beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2021. március. 13. napján 18 óra 30 perctől indul és 2021. március 19. napján 24 óra 00 percig tart, a játék végén az ez idő alatt érkezett hozzászólások között véletlenszerűen sorsolunk ki 5 nyertest. Feltétel, hogy a hozzászólók a Játék ideje alatt a sorsolásig a “komaromonline.sk” Facebookos rajongói oldal kedvelői között legyenek.

  1. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS 

4.1 A Játékos a felhívásban egy kérdést lát, amelyre a 3 adott lehetőség közül a helyes választ a Poszt mellé kommentbe be kell írni.

4.2 A Poszt tartalma a következő: JÁTÉK a 5 db értékes ajándékért! Ha eltalálod a helyes választ a kérdésre és március 19. éjfélig azt BEÍROD KOMMENTBE, egyike lehetsz a szerencsés 5 nyertesnek. A NYERTESEKET AZ OLDALUNK KEDVELŐI ÉS A HELYES VÁLASZT ADÓK KÖZÜL sorsoljuk ki március 20-án! A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti:

A játék kérdése: Melyik hónapban ünnepeljük az 5. szülinapunkat ?

4.3 A Pályázat csak akkor minősül érvényesnek, amennyiben a hozzászólás a 4.2. pontban megadott Poszt alá érkezik hozzászólásként a játék időtartama alatt.

4.4 Nyertes sorsolása: 2021. március 20. 13:00 óra és 15.00 óra között A sorsolás software segítségével elektronikusan történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson nem kerül sor tartalék nyertesek kisorsolására. A Játék lezárása után azok közül sorsolunk ki véletlenszerűen 5 főt, akik a helyes választ adták meg. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyerik meg.

4.5 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy kommenttel vesz részt.

4.6 Szervező a nyertes Játékosok nevét a sorsolást követően, 2021. március 20-án legkésőbb 21 óra 00 percig a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

  1. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

5.1 A Játékban a következő 5 nyeremény kerül kiosztásra:

5 db komaromonline.sk logóval ellátott csokitorta Kliment Andi KREANDI “műhelyéből”

5.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre nem válthatók.

5.3 A Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja a komaromonline@gmail.com e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie, hogy a Nyeremény átvételének feltételeit egyeztethessék. A nyertes Játékos a komaromonline@gmail.com e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Ezt követően („Második Értesítés”) a Szervező bekéri a Játékostól a Nyeremény átadásához, kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím), melyet a Játékos 3 (három) munkanapon belül köteles elküldeni a kért egyéb adatok megadásával együtt. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és újabb nyertes kerül sorsolásra. 

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5 A nyertes Játékosoknak a Nyereményt személyesen adja át a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 7 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentelőt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

A Játékról részletes információk a „komaromonline.sk” rajongói oldalon érhetők el.

  1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

7.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy :

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

7.1.4 és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 8.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált vagy Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Játékot nem a Facebook, hanem a Szervező bonyolítja le. A Szervező nem kötelezi a Játékost a rajongói oldal kedvelésére és a poszt megosztására. 

8.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Komárom, 2021. március 13.                                                          komaromonline.sk

Hozzászólások

hozzászólás